Железен трихлорид/ Железен (III) хлорид / 40% разтвор


Продуктът се употребява като коагулант за отпадни води и промишлени отпадъци,
като окислителен и хлориращ агент, дезинфектант, за ецване на мед; във фотографията

 

ХИМИЧЕСКА ФОРМУЛА FeCl3   
EC  НОМЕР – 231-729-4
CAS  НОМЕР –7705-08-0

Натриев метабисулфит